Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 |**Téma**|Život v Čechách po smrti Jana Husa
6 |**Forma**|Prezenční studium
7 |**Cíl projektu**|Seznámit se s autentickým historickým písemným pramenem, aktivně s ním pracovat, prohloubit si představu o životě v období počátků husitství, posílit zájem o historické bádání
8 |**Věková skupina**|2. – 3. stupeň ZŠ
9 |**Vyučovací předměty**|Český jazyk, dějepis
10 |**Časový odhad trvání**|2 vyučovací hodiny
11 |**Cíle vzhledem k výuce**
12 //(výuka směřuje k: )//|Rozvíjení schopnosti práce s písemnými prameny
13 Posilování schopnosti kriticky vyhodnocovat informace obsažené v textu
14 Rozvíjení fantazie, tvůrčího myšlení
15 Rozšiřování slovní zásoby, kultivování ústního i písemného vyjadřování
16 Rozvíjení schopnosti komunikovat se svým okolím
17 Rozvíjení aktivní tvořivé osobnosti
18 |**Cíle vzhledem k žákovi**
19 //(žák umí: )//|Aktivně naslouchat, číst, spolupracovat
20 Pracovat tvořivě se slovy, uhadovat jejich znění, i když nezná všechna písmena, vyvozovat, kterým hláskám neznámé tvary písmen odpovídají
21 Rozeznávat příčinu a následek, logicky určovat posloupnost částí textu
22 Formulovat a prezentovat svůj názor, naslouchat ostatním, spolupracovat s nimi
23 |**Pomůcky**|Pro skupiny: úvodní strana v kurentu (příloha 1), pracovní list s pomíchanými částmi textu (příloha 2), papíry, lepidlo
24 Pro každého: text frakturou o případu s ševcem (příloha 3)
25 Pro učitele: tabulka písma
26 |**Poznámka**|Před začátkem projektu je dobré zvážit jazykovou vybavenost žáků a tomu přizpůsobit i časový rozsah jednotlivých
27 činností. Posuďte také, jestli je pro pochopení celého textu třeba vysvětlovat význam nějakých slov či slovních spojení,
28 eventuelně kdy a jakou formou ho zařadit.
29
30 = Stručný nástin projektu =
31
32 Žáci si vyzkoušejí přečíst úvodní stranu „Historie o obyvatelích ...“ tištěnou raně novověkým písmem (tzv. frakturou), na základě informací z ní se pokusí odhadnout, čeho se bude text týkat. Dokument, se kterým budou dále pracovat, dostanou už přepsaný současnou latinkou a rozdělený na krátké úryvky, které nejsou ve správném pořadí. Z jed-notlivých zlomků poskládají souvislý popis celé události. Z textu je záměrně vynechána jedna dílčí příhoda, tu žáci dostanou opět psanou frakturou jako „dárek“ v závěru hodiny
33
34 = Realizace =
35
36 == Čtení starého tištěného textu ==
37
38 Žáci pracují ve skupinách po 2 – 4 lidech. Každá skupina dostane kopii úvodní strany starého tisku „Historie…“ . Žáci mají za úkol pokusit se text přečíst, neznámá písmena a znění slov při tom odvodit z kontextu. Po několika minutách práce učitel vyhlásí „burzu písmen“ a jednotlivé skupiny se podělí o svá zjištění. Pak opět ve pokračují čtení. Pokud zůstane některé písmeno neodhaleno, může pomoci učitel.
39
40 Čas: 15 min
41 Pomůcky: pro každou skupinu úvodní strana „Historie…“ (příloha 1)
42
43 == Předvídání dalšího obsahu textu ==
44
45 Všichni společně si úvodní stránku znovu přečtou (jeden čte nahlas) a snaží se nalézt co nejvíce informací a z nich vyvodit, o co asi v následujícím textu půjde. (Z jaké doby události jsou, jaká byla v té době v Čechách situace, kdo byli ti mučedníci…) Je třeba si také uvědomit časový posun mezi dobou, o které se píše (1418) a vznikem textu (1619).
46
47 Čas: 10 min
48 Pomůcky: stejné jako v předchozí části
49
50 == Skládání úryvků do celku ==
51
52 Žáci pracují opět ve skupinách. Každá dostane pracovní list s oddělenými fragmenty textu, ty si vystřihne a seřadí tak, aby vytvářely souvislý smysluplný text. Organizace práce závisí na dohodě ve skupině.
53
54 Čas: 40 min
55 Pomůcky: pro každou skupinu pracovní list s oddělenými částmi textu (příloha 2), nůžky, lepidlo, volné listy papíru
56
57 == Kontrola ==
58
59 Žáci vytvoří nové skupiny tak, aby v každé byli zástupci různých předchozích skupin a jeden nově poskládaný text. Ten si společně přečtou a pokud někdo poskládal úryvky jinak, diskutují o důvodech jeho volby.
60
61 Čas: 10 min
62 Pomůcky: vzniklé práce
63
64 == Volné psaní ==
65
66 Učitel text nijak nehodnotí, prozradí jen žákům, že jednomu z litoměřických stoupenců kalicha se přeci jen podařilo zachránit, a to způsobem velice vynalézavým. Přečte jim následující část textu:
67
68 „//Po vykonání toho (zajetí litoměřických pánů) vzpomenuli na jednoho ševce, kterýž tu na předměstí nedaleko od brány Michalské, na Dubině slove, chaloupku svou měl. A ten byl obžalován před Pichlem a jeho pomocníky, že by o večeři Páně mimo kšaft Kristův jináče smejšlel. Ten člověk sprostný, že mu nebezpečenství nastává, tomu odněkud porozuměl a nepochybně od někoho navrženo měl. **I přemýšlel, jakým by prostředkem mohl tomu nebezpečenství v cestu vjíti a tak život svůj zachovati. Nebo znal to dobře, bude-li jat, že se žádné milosti nenaděje.**//“
69
70 Poslední dvě věty jsou napsány na tabuli a žáci mají za úkol metodou volného psaní v příběhu pokračovat. Pracují každý sám, bez korigování toho, co napsali, snaží se zaznamenávat všechny své myšlenky, netřídit je, nezvedat tužku z papíru. Po uplynutí časového limitu může ten, kdo chce, svou práci přečíst.
71
72 Čas: 10 - 15 min
73 Pomůcky: papíry, psací potřeby
74
75 == Dárek ==
76
77 Pro každého, koho zajímá, jak se skutečně švec zachránil, má učitel připravený dárek – úryvek z „Historie …“ tištěný frakturou.
78
79 Čas: 5 min
80 Pomůcky: úryvek textu (příloha 3)
81 )))
82
83 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
84 (((
85 (% class="box" %)
86 (((
87 [[[[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-KKPS__AO_XV_10____21WICRE-cs/id5/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]>>http://www.manuscriptorium.com/hub/browser/#/detail/id5?repo=mns&docid=AIPDIG-KKPS__AO_XV_10____21WICRE-cs]]
88
89 |=Pramen|(((
90 [[[Historia o obyvatelích a mučedlnících města Litoměřic]>>http://www.manuscriptorium.com/hub/browser/#/gallery?repo=mns&docid=AIPDIG-KKPS__AO_XV_10____21WICRE-cs]]
91 Královská kanonie premonstrátů na Strahov0ě, Praha, AO XV 10
92 )))
93 |=(% scope="col" %)Datace|1619
94 |=Manuscriptorium|[[http:~~/~~/www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-KKPS~~_~~_AO_XV_10~~_~~_~~_~~_21WICRE-cs>>http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-KKPS__AO_XV_10____21WICRE-cs]]
95 )))
96
97 (% class="box" %)
98 (((
99 **Obsah**
100
101 {{toc/}}
102 )))
103 )))
104 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta