Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
9 Nepříliš rozsáhlý vojenský řád nově vzniklého východočeského husitského svazu vedeného Janem Žižkou z Trocnova, zároveň však také programový manifest a zakládací dokument této husitské aliance.
10 )))
11 )))
12
13 Sepsán byl z podnětu Jana Žižky s největší pravděpodobností na začátku září roku 1423, po vypuknutí domácí války mezi jednotlivými husitskými stranami. Text uvozuje příhlášení se ke čtyřem pražským artikulům jakožto k „zákonu Božímu“ (uvedeny jsou v tomto pořadí: svobodné kázání Božího slova, přijímání pod obojí způsobou, zákaz světského panování kněží a trestání smrtelných hříchů). Následuje výčet signatářů tohoto dokumentu a tedy ustanovujících členů východočeského svazu. Poté už přicházejí na řadu jednotlivá vojenská ustanovení, kterých je celkem 12. Týkají se především udržování kázně a morálky ve vojsku při válečných akcích a za jejich porušování hrozily vojákům velmi přísné tresty. Před závěrečným apelem a prosbou o pomoc adresované lidem všech společenských stavů – především však „všem věrným“, tj. pravověrným „Čechům“ – se nachází výhružně znějící ustanovení, slibující náležitou odplatu všem lidem za jejich „neřády“. Krutost těchto řádků dokonce přiměla písaře dokumentu nepatrně se od slov, diktovaných Janem Žižkou distancovat: //Míníť také bratr Žižka … páni, hejtmané, rytíři, panoše, měšťané, řemeslníci … i všecky obce … ze všech neřáduov trestati i bíti, trestáním honiti, mrskati, bíti i zabíjeti, stínati, věšeti, topiti, páliti i všemi pomstami mstíti … nižádných osob nevynímajíce … mužského i ženského pohlaví//.
14
15 = Související prameny =
16
17 * [[List Jana Žižky (Řád vojenský Jana Žižky a jeho spojenců >>path:/xwiki/wiki/mnsproskoly/view/Tematick%C3%A9%20okruhy/Texty%20k%20d%C4%9Bjin%C3%A1m%20%C4%8Desk%C3%A9%20literatury/Vojensk%C3%BD%20%C5%99%C3%A1d%20Jana%20%C5%BDi%C5%BEky/List%20Jana%20%C5%BDi%C5%BEky%20%28%C5%98%C3%A1d%20vojensk%C3%BD%20Jana%20%C5%BDi%C5%BEky%20a%20jeho%20spojenc%C5%AF%29%20%28TSO%29/]]
18 (s latinským nápisem »Constitutio Militaris Joannis Ziſscae et exercitus sui et Civita- tum confoederatarum, et in haeresi obfirmatarum)
19 )))
20
21 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
22 (((
23 (% class="box" %)
24 (((
25 [[image:Tematické okruhy.Histografické prameny.Jan Florián Hammerschmid.Jan Florián Hammerschmid\: Krátký vejtah slávy.WebHome@notavailable.jpg||alt="image.jpg"]]
26
27 |=Jazyk|česky
28 |=Datace|1423
29 )))
30
31 (% class="box" %)
32 (((
33 **Obsah**
34
35 {{toc/}}
36 )))
37 )))
38 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta