Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
9 Poněkud záhadná postava českých, nejen duchovních dějin. Byl snad totožný s Petrem Záhorkou ze Záhorčí, přislušníkem jihočeské nižší šlechty.
10 )))
11 )))
12
13 (% class="wikigeneratedid" %)
14 Přestože jej lze zařadit do velmi širokého proudu husitských teologů a reformátorů táborského směru, od většiny z nich se odlišoval svým důsledným pacifismem, tedy odmítáním jakékoliv formy fyzického násilí včetně trestu smrti. Současné dějepisectví považuje Chelčického za autora asi 50 děl, která psal výhradně česky. Vzhledem k tomu, že obsah jeho prací je veskrze náboženský a jejich ústředním tématem je to, jak má správný křesťan vést v souladu s Novým zákonem svůj život, byl Petr Chelčický výjimečný také tím, že zůstal po celý svůj život laikem, tj. že nikdy nepřijal kněžské svěcení. Vrcholem jeho tvorby je //Postila// (z latinského //post illa verba//=„po těchto slovech“, znamenající výklad vybraných pasáží biblických knih) a zejména //Síť víry pravé// (staročesky //Sieť viery pravé//). V těchto spisech je obzvlášt zřetelný Petrův odsudek nejen katolické církve, ale i všech světských věcí, čili těch, které nesouvisejí bezprostředně s křesťanskou vírou a duchovním životem člověka. Nesmlouvavé kritice dokonce podrobil i pro středověk typické dělení společnosti na trojí lid (//oratores//=„ti, co se modlí“; //bellatores//=„ti, co válčí“ a //laboratores//=„ti, co pracují“). Svým učením ovlivnil zejména v téže době se formující, podobně mravně vyhraněné náboženské společenství, později samostatnou církev – Jednotu bratrskou.
15
16 = Související prameny =
17
18 * [[Postila, Výklad na evangelium sv. Jana I, 1–14>>doc:.Postila, Výklad na evangelium sv\. Jana I, 14 (TSO).WebHome]]
19
20 = Externí zdroje =
21
22 [[Jaroslav Boubín: Petr Chelčický - myslitel a reformátor>>https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001500191&local_base=CNB]]
23
24 [[Eduard Petrů: Soupis díla Petra Chelčického a literatury o něm>>https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000682226&local_base=CNB]]
25
26 [[Petr Chelčický: Síť víry>>https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002268784&local_base=CNB]]
27
28 Petr Chelčický: Postila
29
30 * [[Díl I.>>https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=54&bookid=814&page=1]]
31 * [[Díl II.>>https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=54&bookid=815]]
32 )))
33
34 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
35 (((
36 (% class="box" %)
37 (((
38 [[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-NMP___XVII_E_5____2VQP4EA-cs/ID0001r/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]
39
40 |=(((
41
42 )))|(((
43 dějepis, český jazyk
44 )))
45 |=(((
46
47 )))|(((
48 dějepis, literatura
49 )))
50 )))
51
52 (% class="box" %)
53 (((
54 **Obsah**
55
56 {{toc/}}
57 )))
58 )))
59 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta