Hide last authors
AdminB 1.1 1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
AdminB 2.1 9 Horlivý kazatel a kritik dobových poměrů, o jejichž nápravu s velkým vypětím usiloval.
AdminB 1.1 10 )))
11 )))
12
Michael Lužný 2.8 13 Starším dějepisectvím byl nepřesně řazen mezi předchůdce Jana Husa a označován jako „otec české reformace“. Zásadním pramenem, i když nekritickým, pro poznání Milíčova života jsou jeho dva životopisy, z nichž nejméně jeden vznikl záhy po jeho smrti. Duchovním směrem se Milíč vydal až ve zralém věku po tom, co se vzdal slibně rozjeté kariéry v pražské kanceláři českého krále a římského císaře Karla IV. a nastoupil podle vzoru Kristova života cestu chudoby a horlivého šíření Božího slova. Ve svých kázáních v pražských chrámech s velkou naléhavostí kritizoval život v jeho očích zkažených a nedisciplinovaných kněží. Milíčovo kazatelské působení odrážejí především tři rozsáhlé sbírky kázání: //Abortivus// („Nedonošenec“), //Gratiae Dei// („Milosti Boží“) a //Sermones quadragesimales// („Postní kázání“, tj. kázání na jednotlivé dny postní doby před Velikonocemi).
AdminB 1.1 14
AdminB 2.1 15 Jeho myšlení bylo silně ovlivněno dobovými eschatologickými proudy, jež spočívaly v očekávání brzkého konce světa a konání Kristova posledního soudu, kterému měl předcházet příchod Antikrista na zem (řecké slovo //eschatos// znamená „poslední“, eschatologie tak označuje nauku o posledních věcech člověka a lidstva jako celku). Jeho neklidný duch jej dvakrát zavál do Říma, kde byl v roce 1367 kvůli hlásání Antikristova příchodu načas uvězněn. V římském vězení pak vyložil své eschatologické názory v kázání //De die novissimo// („O posledním dni“) a v krátkém pojednání //Libellus de Antichristo// („Knížka o Antikristovi“). Milíčova starost o světskou společnost se nejvýrazněji odrazila v založení jakéhosi útulku pro pražské napravené prostitutky, který nazval „Jeruzalém“. Kvůli svým, pro mnohé nepohodlným aktivitám byl obviněn z kacířství a v roce 1374 pohnán před soud papeže Urbana V. do Avignonu, ve kterém nejvyšší představitelé katolické církve sídlili po větší část 14. století. Přestože dosáhl očištění svého jména, do Prahy se již vrátit nestihl, jelikož na papežském dvoře zemřel.
16
AdminB 1.1 17 = Související prameny =
18
Michael Lužný 6.1 19 * [[Gratiae Dei – sermones dominicales>>doc:.Gracie dei (TSO).WebHome]]
Michael Lužný 7.1 20 * [[Sermones quadragesimales et usque ad dominicam Rogationum – Gratiae Dei, pars>>doc:.Sermones quadragesimales et usque ad dominicam Rogationum – Gratiae dei, pars (TSO).WebHome]]
21 * [[Gratiae Dei (Sermones de tempore et de sanctis) – pars>>doc:.Gratiae dei (Sermones de tempore et de sanctis) – pars (TSO).WebHome]]
22 * [[Gratiae Dei – pars>>doc:.Gracie dei – pars (TSO).WebHome]]
Michael Lužný 8.1 23 * [[Gratiae Dei – sermo de sancto Vito>>doc:.Postilla stiudentium sanctae Pragensis Universitatis (Gracie dei – sermo de sancto Vito) (TSO).WebHome]]
AdminB 2.1 24 * [[Gratiae dei a festo pentecostes ad finem anni, Fragmentum Malogranati>>doc:.Gratiae dei a festo pentecostes ad finem anni, Fragmentum Malogranati (TSO).WebHome]]
Michael Lužný 9.1 25 * [[Gratiae Dei – sermo de Maria Magdalena>>doc:.Sermones varii (Gratiae dei – sermo de Maria Magdalena) (TSO).WebHome]]
AdminB 2.1 26 * [[Abortivus>>doc:.Abortivus (TSO).WebHome]]
27 ** Johannis Milicii de Chremsir Abortivus at alii textus, praecipue auctoritatum
28 * [[Abortivus (Sermones de tempore et de sanctis) et sermones synodales>>doc:.Abortivus (Sermones de tempore et de sanctis) et sermones synodales (TSO).WebHome]]
29 * [[Aurissa>>doc:.Aurissa (TSO).WebHome]]
30 ** Sermones de tempore et de sanctis sive Aurissa, pars hyemalis
31 * [[Sermones quadragesimales, sermones post quadragesimam>>doc:.Sermones quadragesimales, sermones post quadragesimam (TSO).WebHome]]
32 ** Sermones quadragesimales et sermones post quadragesimam
33 * [[Prothemata per quadragesimam>>doc:.Sermones quadragesimales et usque ad dominicam Rogationum – Gratiae dei, pars (TSO) 2.WebHome]]
34 * [[Prothemata sermonum>>doc:.Prothemata sermonum (TSO).WebHome]]
35 ** Textus varii (Prothemata sermonum)
Michael Lužný 12.1 36
37 = Externí zdroje =
38
Michael Lužný 17.1 39 [[Milíč z Kroměříže: Tři synodní kázání >>https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000466112&local_base=CNB]]
40
Michael Lužný 15.1 41 [[Peter C. A. Morée: Preaching in fourteenth-century Bohemia - the life and ideas of Milicius de Chremsir (+1374) and his significance in the historiography of Bohemia>>https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000608768&local_base=CNB]]
Michael Lužný 12.1 42
Michael Lužný 15.1 43 [[Miroslav Kaňák: Milíč z Kroměříže>>https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000497623&local_base=CNB]]
Michael Lužný 12.1 44
Michael Lužný 16.1 45 [[František Loskot: Milíč z Kroměříže - otec české reformace>>https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000598246&local_base=CNB]]
46
Michael Lužný 13.1 47
AdminB 1.1 48 )))
49
50 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
51 (((
52 (% class="box" %)
53 (((
Tomáš Klimek 2.2 54 [[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-NMP___XV_D_7______3EVJIBF-cs/ID0001r/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]
AdminB 1.1 55
AdminB 2.1 56 |=Jazyk|latinsky
57 |=Datace|cca 1325 - 1374
AdminB 1.1 58 )))
59
60 (% class="box" %)
61 (((
Michael Lužný 12.1 62 **Obsa**
AdminB 1.1 63 )))
64 )))
65 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta