Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
9 Žádnému jinému textu nebyla v evropských literárních a kulturních dějinách obecně věnována taková pozornost jako Písmu svatému. To platí bezesporu i ve vztahu k biblickým překladům do lidových jazyků. Vývoj však nebyl v tomto směru zcela bezproblémový – v západním kulturním okruhu totiž stála takovýmto překladům po dlouhou dobu v cestě jednak mnohasetletá dominance latiny jako takřka výhradního literárního jazyka a jednak vnímání její posvátnosti společně s biblickými jazyky, tedy hebrejštinou a řečtinou, jakožto jedinými, kterými je možné „oslovovat a oslavovat Boha“.
10 )))
11 )))
12
13 Za určitou předzvěst budoucích staletí, co se českých dějin týče, je možné považovat činnost slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje. Spolehneme-li se na informace obsažené v jejich staroslověnských životopisech, stihli tito mimořádně vzdělaní bratři při svém působení na moravském území v druhé polovině 9. století přeložit celý biblický text do staroslověnštiny, čili jazyka, z něhož se později vyvinula čeština. Zda se však staroslověnské překlady mohly podílet na vzniku prvních biblických překladů do českého jazyka, není vůbec jisté.
14
15 Jako první byly do staročeštiny převedeny dvě, z pohledu křesťanské bohoslužby nejdůležitější části bible: evangelia a žalmy (ve středověku často opisovány samostatně v tzv. evangeliářích a žaltářích). Jako pravděpodobné místo vzniku těchto překladů se uvádí klášterní prostředí; nejstarší rukopisné doklady pocházejí z konce 13., resp. první poloviny 14. století. S českými kláštery bývá spojován také nejstarší český překlad celého biblického textu, který byl vypracován krátce po polovině 14. století. Staročeština tak byla vůbec prvním slovanským jazykem, do kterého byla bible v úplnosti přeložena.
16
17 O překotném vývoji češtiny svědčí mj. skutečnost, že na počátku následujícího století vznikly krátce po sobě hned dvě další redakce, tj. nové verze biblického překladu, které byly v následujících desetiletích dále přepracovávány a uzpůsobovány potřebám dynamicky se měnícího českého jazyka. Napříč celým 15. stoletím se nám zachovalo více než 30 staročeských rukopisných biblí a několik desítek dalších jednotlivých biblických částí a fragmentů, které obsahují buď jednu z těchto dvou redakcí, nebo jejich vzájemné kombinace, či dokonce jiná, samostatná zpracování biblického textu.
18
19 Vedle toho se v posledních desetiletích 15. století začala bible, včetně její české varianty, šířit prostřednictvím přelomového vynálezu pozdního středověku – knihtisku. Pro jeho potřeby byla v prostředí pražské univerzity vypracována již čtvrtá redakce biblického překladu do staročeštiny, která byla vydána nejprve v roce 1488 v Praze a v následujícím roce v Kutné Hoře (tzv. Pražská bible a Kutnohorská bible). I v případě knihtisku se čeština může pyšnit historickým prvenstvím mezi slovanskými jazyky, a mimoto je jedním z mála jazyků vůbec, ve kterých biblický překlad vyšel jako prvotisk, tj. do roku 1500.
20
21 Dekády 16. století odrážejí i na poli českých biblických překladů rychlý nástup knihtisku a jeho následnou dominanci. Do roku 1600 vyšlo v českém jazyce celkem 11 biblí, skoro dvakrát tolik vydání Nového zákona, přičemž některé z nich byly dokonce tisknuty v zahraničí (Benátky, Norimberk). Svými pěti vydáními z let 1549–1577 postupně ovládl český trh známý pražský tiskař Jiří Melantrich z Aventina. Z hlediska vývoje jazyka a způsobu, kterým bylo Písmo svaté do češtiny překládáno, jsou však mnohem významnější dvě moravská vydání Nového zákona, pojmenovaná podle svých překladatelů jako tzv. Optátův Nový zákon, vydaný roku 1533, a Blahoslavův Nový zákon z roku 1564.
22
23 Moravský kněz Václav Beneš Optát byl totiž vůbec prvním v českých zemích, kdo se při překládání biblického textu snažil přihlížet k původnímu jazyku, ve kterém byl text Nového zákona sepsán, tedy řečtině. Do této doby všichni čeští překladatelé vycházeli z textu tzv. Vulgáty, latinské bible, která byla jako jediná uznávaná a používaná po celý středověk. Teprve v 16. století začínají evropští překladatelé používat biblické texty v jejich původním hebrejském a řeckém znění.
24
25 Obdobným způsobem jako Optát postupoval při přípravě textu Nového zákona pro nové vydání i Jan Blahoslav, mimořádný vzdělanec a biskup Jednoty bratrské. Blahoslavův Nový zákon pak představoval výchozí bod pro mnohaletou práci početného překladatelského kolektivu Jednoty bratrské, jejímž výsledkem byl nejvyspělejší český „předmoderní“ překlad – Bible kralická. Rozdělená na šest dílů, vycházela nejprve mezi lety 1579–1594, a poté jako celek, v letech 1596 a 1613. Biblický text byl v těchto vydáních doplněn obsáhlým komentářem průběžně vysvětlujícím znění jednotlivých knih Písma, ať už po stránce jazykové, historické či náboženské. Svou kvalitou a významen Bible kralická dalece přesahuje český horizont a kontext.
26
27 Velmi významné je rovněž první barokní vydání české bible, tzv. Bible svatováclavská, z let 1677 (Nový zákon) a 1712–1715 (Starý zákon). Jedná se především o revizi a syntézu, tj. spojení, různých českých biblí, včetně rukopisných, do jednoho funkčního celku. Navzdory tomu, že jeho autory byli příslušníci jezuitského řádu, provádějícího v Čechách a na Moravě úspěšnou rekatolizaci, zohlednili při své práci i znění Kralické bible, přestože její text vznikl v prostředí zakázané a katolické církvi odporující Jednoty bratrské. Přední znalec českých biblických překladů Vladimír Kyas proto s nadsázkou označil Svatováclavskou bibli za první český „ekumenický text“ (tedy takový, který se snaží překonat rozdíly mezi jednotlivými křesťanskými církvemi a vyznáními).
28
29 = Související prameny =
30
31 * [[Bible olomoucká, I. díl>>doc:Tematické okruhy.Texty k dějinám české literatury.České překlady Bible.Bible olomoucká, I\. díl (T-O).WebHome]]
32 * [[Bible olomoucká, II. díl>>doc:.Bible olomoucká, II\. díl.WebHome]]
33 * [[Bible kunštátská>>doc:.Bible kunštátská.WebHome]]
34 * [[Bible Dlouhoveského (Dlouhoveská, Martinická)>>doc:.Bible Dlouhoveského (Dlouhoveská, Martinická).WebHome]]
35 * [[Bible pernštejnská>>doc:.Bible pernštejsná.WebHome]]
36 * [[Nový zákon lnářský>>doc:Tematické okruhy.Texty k dějinám české literatury.České překlady Bible.Nový zákon lnářský.WebHome]]
37 * [[Nový zákon ilustrovaný (inkunábule)>>doc:.Nový zákon ilustrovaný (inkunábule) (TSO).WebHome]]
38 * [[Bible, Nový zákon>>doc:.Bible, Nový zákon.WebHome]]
39 * [[Bible kladrubská (Bořkova)>>doc:.Bible kladrubská (Bořkova).WebHome]]
40 * [[Nový zákon; Epištolní čtení>>doc:.Nový zákon; Epištolní čtení.WebHome]]
41 * [[Pražská bible (inkunábule)>>doc:.Pražská bible (inkunábule).WebHome]]
42 * [[Bible, Starý zákon, část (1)>>doc:.Bible, Starý zákon, část.WebHome]]
43 * [[Bible, Starý zákon, část (2)>>doc:.Bible, Starý zákon, část 2.WebHome]]
44 * [[Tzv. mladší Proroci a žaltář>>doc:.Tzv\. mladší Proroci a žaltář.WebHome]]
45 * [[Bible kutnohorská (inkunábule)>>doc:.Bible kutnohorská (inkunábule).WebHome]]
46 * [[Česká bible hlaholská>>doc:.Česká bible hlaholská.WebHome]]
47 * [[Bible, Starý zákon, fragment>>doc:.Bible, Starý zákon, fragment.WebHome]]
48 * [[Bible Táborská/ Bible mlynářčina/ Bible táborské mlynářky>>doc:.Bible Táborská Bible mlynářčina Bible táborské mlynářky.WebHome]]
49 * [[Mikulovský biblický sborník>>doc:.Mikulovský biblický sborník.WebHome]]
50 * [[Bible boskovská>>doc:.Bible boskovská.WebHome]]
51 * [[Starý zákon Zamojských>>doc:.Starý zákon Zamojských.WebHome]]
52 * [[Starý zákon>>doc:.Starý zákon.WebHome]]
53 * [[Bible, Starý zákon>>doc:.Bible, Starý zákon.WebHome]]
54 * [[Bible, Nový zákon>>doc:.Bible, Nový zákon 2.WebHome]]
55 * [[Bible kralická jednodílná, 2. vydání (starý tisk)>>doc:.Bible kralická jednodílná, 2\. vydání (starý tisk).WebHome]]
56 * [[! Bible, části; biblické příběhy>>doc:.Bible, části; biblické příběhy.WebHome]]
57 * [[Starý zákon, tzv. Klementinský iluminovaný nebo Kutnohorský>>doc:.Starý zákon, tzv\. Klementinský iluminovaný nebo Kutnohorský.WebHome]]
58
59 = Externí zdroje =
60
61 [[Vladimír Kyas: Česká bible v dějinách národního písemnictví>>https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000281444&local_base=CNB ]]
62
63 [[František Verner: Bibliografie českých překladů celé bible i jejích částí>>https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000046177&local_base=CNB]]
64 )))
65
66 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
67 (((
68 (% class="box" %)
69 (((
70 [[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-VKO___M_III_1_I___2DRPLSF-cs/ID0001r/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]
71
72 |=(((
73
74 )))|(((
75 dějepis, český jazyk
76 )))
77 |=(((
78
79 )))|(((
80 dějepis, literatura
81 )))
82 )))
83
84 (% class="box" %)
85 (((
86 **Obsah**
87
88 {{toc/}}
89 )))
90 )))
91 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta