Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
9 Kodex vyšehradský známý též jako korunovační evangelistář krále Vratislava I. (1032–1035) je výjimečnou památkou středověké knižní kultury.
10 )))
11 )))
12
13 //psáno latisky//
14
15 //doba vzniku: patrně od 70 let 11. stol. do roku 1085//
16
17
18 Vznikal od sedmdesátých let 11. století patrně v prostředí bavorské klášterní školy bez konkrétního určení do zásoby a byl urychleně dokončen u příležitosti korunovace knížete Vratislava II. za prvního českého krále v roce 1086.
19
20
21 Evangelistář obsahuje úryvky z evangelií, které se četly při mši během jednotlivých svátků církevního roku doplněné fascinující výzdobou tvořenou výjevy převážně z Kristova života. Kromě toho obsahuje také řadu odkazů vážících se ke korunovaci. Na fol. 107v je uvedena perikopa In die ordinationis regis (v den korunovace krále), která se nacházela i v některých sakramentářích francké provenience, její uvedení v kodexu určeném pro Čechy však svědčí o tom, že zde byla tato liturgická příležitost slavena.
22
23 Později byla na objednávku z Čech spěšně dokončena přibližně poslední třetina kodexu. Ta obsahuje také čtení na svátek patrona Čech svatého Václava, s vyobrazením trůnícího knížete v iniciále D, jenž jako by gestem své pravice vyjadřoval souhlas s aktem Vratislavovy korunovace a symbolicky mu předával vládu. Samotná iniciála je výjimečná tím, že jde o jedno z prvních známých zobrazení figurální iniciály. Tato kategorie středověké knižní malby je typická až pro pozdější románské a gotické rukopisy.
24
25 Objednavatelem rukopisu mohl být sám Vratislav, případně mohl objednávku zprostředkovat některý církevní činitel z prostředí pražské kapituly, případně z českých benediktinských klášterů. Vratislav byl jedním ze spolehlivých spojenců římského krále a později císaře Jindřicha IV. Za pomoc tomuto panovníkovi dostal právo nosit královský diadém. Královský titul se však vztahoval pouze na jeho osobu a nebyl dědičný.
26
27 Korunovací Vratislava II. dochází v českých dějinách k významnému kroku – nastává postupné uvolňování vazeb českých panovníků na panovníky německé. Dokladem toho je i  fakt, že za Vratislavovy vlády přestávají české země odvádět starý roční poplatek a místo něj je přijat závazek, že český panovník vypraví 300 jezdců při císařské římské korunovační jízdě. Kodex je vedle svého nábožensky laděného obsahu především výrazem politické moci a reprezentace panovníka.
28
29 Ve stejném skriptoriu vznikly zhruba současně další tři rukopisy. Jeden z nich je uložen v knihovně Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a dva další v Polsku (Evangelistář hnězdenský; Evangeliář pultuský: Kraków, Muzeum Książąt Czartoryskich - Muzeum Narodowe w Krakowie).
30
31 **Lit.: **Merhautová, P. Spunar; Kodex vyšehradský; Praha; 2006;
32
33 = Externí zdroje =
34
35 * Evangelistář hnězdenský: [[Gniezno, Archiwum archidiecezjalne, Ms. 1a>>http://www.archiwum.archidiecezja.pl/gallery/Ksiegi_Rekopismienne/Ms_1a/91.html]]
36 )))
37
38 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
39 (((
40 (% class="box" %)
41 (((
42 [[[[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-NKCR__XIV_A_13____2DJQ2U1-cs/ID0001v/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]>>http://www.manuscriptorium.com/hub/browser/#/detail/ID0001v?repo=mns&docid=AIPDIG-NKCR__XIV_A_13____2DJQ2U1-cs]]
43
44 |=Pramen|(((
45 [[Vyšehradský kodex>>http://www.manuscriptorium.com/hub/browser/#/gallery?repo=mns&docid=AIPDIG-NKCR__XIV_A_13____2DJQ2U1-cs]]
46
47 XIV.A.13; Národní knihovna České republiky; Praha
48 )))
49 |=Datace|1070-1086
50 |=Manuscriptorium|[[http:~~/~~/www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR~~_~~_XIV_A_13~~_~~_~~_~~_2DJQ2U1-cs>>http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR__XIV_A_13____2DJQ2U1-cs]]
51 |=Digitalizace|[[VISK 6>>url:https://visk.nkp.cz/visk-6]] ([[AiP Beroun s.r.o.>>url:http://www.aipberoun.cz]])
52 )))
53
54 (% class="box" %)
55 (((
56 **Obsah**
57
58 {{toc/}}
59 )))
60 )))
61
62
63 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta