Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
9 Rukopis, označovaný jako Pasionál abatyše Kunhuty, patří k nejvýznamnějším památkám české středověké knižní malby. Vznikl ve dvou fázích, první pochází asi z roku 1313, druhá byla dokončena patrně v roce 1321, a je nyní uložen v Národní knihovně České republiky pod signaturou XIV.A.17.
10 )))
11 )))
12
13 Kunhuta, objednavatelka rukopisu, byla dcerou krále Přemysla Otakara II. a narodila se v roce 1265. Již v dětském věku se stala objektem otcovy sňatkové politiky, avšak žádné z jím plánovaných rodových spojení se v této době nerealizovalo. V roce 1277 Kunhuta vstoupila do pražského kláštera klarisek, jehož představenou byla v té době její prateta Anežka Česká. Změnu v jejím životě znamenal rok 1291 – tehdy na prosbu svého bratra, českého krále Václava II., z kláštera vystoupila a provdala se za Boleslava Mazovského, Václavova spojence při prosazování jeho nároků v Polsku. Z manželství, které po obdržení papežského povolení skončilo rozvodem a které ztroskotalo patrně z politických důvodů, měla Kunhuta dceru Eufrosinu a syna Václava (existence někdy uváděné další dcery Perchty/Berty není dostatečně prokázána). V roce 1302 vstoupila znovu do kláštera, tentokrát benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě, a ještě téhož roku se zde stala abatyší. Úřad představené kláštera zastávala až do své smrti v roce 1321.
14
15 Pasionál abatyše Kunhuty obsahuje šest obsahově souvisejících textů – všechny pojednávají o Kristově umučení. Autorem dvou z nich, podobenství O statečném rytíři a spisu O příbytcích nebeských, je dominikán Kolda z Koldic – jeho autorství dalších částí Pasionálu se prokázat nepodařilo. V rukopise jsou dále zaznamenána kázání na velký pátek a v předvečer Kristova vzkříšení, kázání o Kristově umučení, připisované papeži Lvu I., a Pláč Maří Magdalény.
16
17 Vznik Koldových spisů Kunhuta sama inspirovala. První z nich pojednává o Kristově díle spásy a v podobenství o rytíři a jeho snoubence o pádu člověka – v této alegorii rytíř symbolizuje Krista a jeho snoubenka lidskou duši. V souladu s vrcholně středověkou spiritualitou vnímá zejména Kristovo lidství, s nímž souvisí jak úcta k jeho utrpení, tak i adorace Marie jako jeho matky. Spis O nebeských příbytcích na předchozí volně navazuje – duše je uvedena do nebeské slávy a zde vnímá krásu nebeských příbytků formou různých stupňů věčného a blaženého nazírání Boha. Filosoficko-mystický výklad navazuje na novoplatónskou tradici díla Pseudo-Dionysia Areopagity O nebeské hierarchii.
18
19 Písařem a iluminátorem rukopisu byl svatojiřský kanovník Beneš (společně s Koldou z Koldic jsou vyobrazeni na dedikačním obrazu rukopisu na f. 1v). Vzory, použitými při tvorbě iluminací, mu byly jak podněty západoevropské oblasti (byla vyslovena domněnka o Benešově pobytu v Paříži), tak i byzantinismy prostředkované prostředím italským. Z dobových výtvarných směrů však používal a přebíral jen to, co vyhovovalo jeho vlastnímu pojetí. Syntéza jednotlivých prvků i kvalita provedení vytvářejí z Benešových iluminací výjimečné dílo.
20
21 Rukopis sestavený dominikánským lektorem Koldou pro abatyši Kunhutu. V obou svých traktátech, které jeho rámci napsal (//De strenuo milite// a //De mansionibus celestibus//) vidí Kolda sféry transcendentní (//celestis hierarchia//), imanentní (//ecclesiastica hierarchia//) a subjektivní (individuální lidské vlastnosti) jako vzájemně se pronikající, což ovšem neznamená, že //macrocosmos// vykonává vliv na //microcosmos//. Znamená to však, že ze subjektivní sféry může člověk pronikat nejenom do sféry imanentní, do světa, ale i do sféry transcendentní, k bohu. A že to nakonec může činit sám – sice bez snad prostředníka, ale nikoli bez duchovní inspirace. Jakkoli ani Kolda neopomene Kunhutu nazvat dcerou krále, //filia regis//, a dodržuje tedy dobové hierarchické představy, formy etikety a nejspíše i osobní Kunhutiny požadavky, přesto jsou jeho traktáty //De strenuo milite// a zejména //De mansionibus celestibus// výrazem snahy o duchovní svobodu, která se z těchto skromných počátků v nedaleké budoucnosti rozvinula mnohem silněji a výrazněji. Z jeho snahy o duchovní svobodu nevyznívá jistě synergie člověka s bohem na vykoupení a spáse, rozhodně však z ní je patrný důraz na důležitost lidské aktivity. Byl jedním z prvních, který v prostředí //mladší Evropy//, ale v jasné paralele k //Evropě starší//, otevřel cestu k tématům jako //via media// Jindřicha Bitterfelda z Břehu, //discretio spirituum// Jindřicha z Langensteinu či řady pojednání //de inspirationibus//.
22
23
24 = Externí zdroje =
25 )))
26
27 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
28 (((
29 (% class="box" %)
30 (((
31 [[[[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-NKCR__XIV_A_17____2GWPZB8-cs/ID0001v/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]>>http://www.manuscriptorium.com/hub/browser/#/detail/ID0001v?repo=mns&docid=AIPDIG-NKCR__XIV_A_17____2GWPZB8-cs]]
32
33 |=Pramen|(((
34 [[Pasionál abatyše Kunhuty>>http://www.manuscriptorium.com/hub/browser/#/gallery?repo=mns&docid=AIPDIG-NKCR__XIV_A_17____2GWPZB8-cs]]
35
36 Národní knihovna České republiky; XIV.A.17
37 )))
38 |=Datace|1313-1321
39 |=Manuscriptorium|[[http:~~/~~/www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR~~_~~_XIV_A_17~~_~~_~~_~~_2GWPZB8-cs>>http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR__XIV_A_17____2GWPZB8-cs]]
40 |=Digitalizace|[[VISK 6>>url:https://visk.nkp.cz/visk-6]] ([[AiP Beroun s.r.o.>>url:http://www.aipberoun.cz]])
41 )))
42
43 (% class="box" %)
44 (((
45 **Obsah**
46
47 {{toc/}}
48 )))
49 )))
50
51
52 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta