Český rytíř, později český pán Jindřich Michal Hýzrle z Chodů (1575–1665)  pocházel z nemajetného rodu vladyků z Chodů.

Už jako desetiletý vstoupil do panské služby jako páže na dvoře rakouského arcivévody Arnošta, bratra císaře Rudolfa II. Naučil se zde několik cizích jazyků, a když Arnošt přesídlil roku 1593 do Bruselu do úřadu místodržitele španělského Nizozemí, cestoval s ním. Cesta ze Štýrského Hradce vedla přes Vídeň a Prahu do Horní Falce. Přes Německo pak jeli do Mohuče, odkud loděmi po Rýně pluli do Trevíru. Přes Lucemburk a Namur se dostali po několika týdnech do Bruselu. Zde pobyl do roku 1595, kdy se s přáteli vydal do Uher, kde v bojích proti Turkům prodělal vojenskou kariéru.

Hýzrle byl voják, člověk bez vyššího vzdělání, měl však vypravěčský talent. Svazek obsahuje českou i do češtiny přeloženou německou verzi dosud nepublikovaných pamětí císařského důstojníka a dvořana, přibližujících konec 16. a první polovinu 17. století. Autor v nich líčí válečná dobrodružství, zážitky z cest po Evropě, cituje řadu listů a listin a nechává je doplňovat nákladnými ilustracemi. Dílo bylo až dosud citováno historiky, ale jako literární a kulturně historická památka zůstalo nepřístupné.

Související prameny

Externí zdroje

  • xxxxx

image.jpg

Jazykčesky / německy
Dataceprvní polovina 17. století
Vytvořeno AdminB 2020/04/24 11:20
    
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta