Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 |**Téma**|Život v čase a prostoru kostnického koncilu
6 |**Forma**|Prezenční studium
7 |**Cíl projektu**|Seznámit se s autentickým historickým písemným pramenem, na jeho základě získat představu jednak o smyslu a cíli kostnického koncilu, jednak o každodenním životě v období pozdního středověku
8 |**Věková skupina**|2. – 3. stupeň ZŠ
9 |**Vyučovací předměty**|Dějepis
10 |**Časový odhad trvání**|6 - 7 vyučovacích hodin
11 |**Cíle vzhledem k výuce**
12 //(výuka směřuje k: )//|Schopnosti práce s písemnými prameny, práce s internetem
13 Posilování schopnosti kriticky vyhodnocovat informace obsažené v textu (i obraze)
14 Rozvíjení fantazie, tvůrčího myšlení
15 Rozšiřování slovní zásoby
16 Kultivaci ústního i písemného vyjadřování
17 Rozvíjení schopnosti komunikovat se svým okolím
18 Rozvíjení aktivní tvořivé osobnosti
19 |**Cíle vzhledem k žákovi**
20 //(žák umí: )//|(((
21 Aktivně naslouchat, číst, pracovat s internetem
22 Nacházet v textu podstatné informace, kriticky je vyhodnocovat a jasně a srozumitelně je reprodukovat
23 Vyjadřovat své pocity, myšlenky, stanoviska, názory
24 Klást smysluplné otázky
25 Aktivně spolupracovat s ostatními
26 Tvořivě myslet, vymyslet a napsat příběh
27 )))
28
29 = Stručný nástin projektu =
30
31 Po úvodním vybavování si, hledání a třídění informací o kostnickém koncilu, žáci pracují s obrázky z Riechentalovy kroniky, kterými se nechají inspirovat k vymyšlení příběhu, který se mohl odehrát v daném čase a prostředí. Příběh zaznamenají ve stylu komiksu – libovolně poskládané obrázky doplní vlastním textem.
32
33 = Realizace =
34
35 == Naladění pomocí obrázků, pojmenovávání různých situací ==
36
37 Pracuje celá třída společně, učitel ukazuje postupně několik velkých obrázků, žáci ke každému obrázku říkají, jakou situaci by mohl ilustrovat. Učitel podporuje fantazii a originalitu nápadů, zatím nejde o historické zařazení, ale o aktivní tvořivé myšlení.
38
39 Čas: 10 min
40 Pomůcky: velké obrázky z kroniky
41
42 == Zařazení do historického období ==
43
44 Po prohlédnutí a okomentování obrázků učitel vyzve žáky, aby je zkusili zařadit do určitého historického období. Žáci své domněnky musí podpořit vysvětlením, argumenty.
45
46 Čas: 10 min
47 Pomůcky: stejné jako v předchozí části projektu
48
49 == Brainstorming na téma kostnický koncil ==
50
51 Učitel prozradí žákům, z jakého zdroje obrázky jsou. Je vhodné zdůraznit jedinečnost a autenticitu materiálu, vyzdvihnout, že žáci budou pracovat se skutečným historickým pramenem. Následuje „brainstorming“ na téma „kostnický koncil“. Na velký balicí papír (oproti tabuli má výhodu, že zůstane zachován a může se s ním dále pracovat) se napíše velký nápis „kostnický koncil“ a žáci říkají všechno, co je v souvislosti s ním napadne. Učitel nebo některý z žáků všechny vyřčené nápady bez komentáře zapisuje.
52
53 Čas: 10 min
54 Pomůcky: balicí papír (flipchart?), tlusté fixy
55
56 == Individuální zjišťování informací ==
57
58 Učitel poskytne žákům dostatek materiálů (knihy, učebnice, internet) a vyzve je, aby o daném tématu (včetně geografických údajů) zjistili více z těchto zdrojů. Pokud mají žáci k dispozici internet, jako jeden ze stěžejních materiálů jim učitel doporučí Riechentalovu kroniku (manuscriptorium.com). Každý z žáků si informace, které mu přijdou důležité nebo zajímavé, zapisuje.
59
60 Čas: 45 min
61 Pomůcky: knihy, kde se píše o kostnickém koncilu, encyklopedie, učebnice, internet
62
63 == Společné třídění informací ==
64
65 Celá třída se opět sejde a pod vedením učitele dávají žáci dohromady fakta, která se o kostnickém koncilu dozvěděli. Informace se pokusí třídit, popřípadě si klást otázky, na které by rádi znali odpověď. Informace opět zaznamenávají na balicí papír, pokoušejí se je buď
66 rovnou nebo následně strukturovat.
67
68 Čas: 20 min
69 Pomůcky: balicí papír (flipchart?), tlusté fixy
70
71 == Vytváření komiksu ==
72
73 Žáci se rozdělí do skupin po 2-4 (není podmínkou) a každá skupina dostane soubor obrázků z kroniky. Učitel je seznámí s jejich úkolem – pozorně si prohlédnout obrázky, nechat se jimi inspirovat k vymyšlení příběhu, který se mohl odehrát v čase a místě konání kostnického koncilu. Příběh zaznamenat formou komiksu - vybrané obrázky podle potřeby uspořádat a doplnit je vlastním textem.
74
75 Možné podmínky pro žáky:
76
77 * v komiksu se nějakým způsobem, třeba jen okrajově, objeví postava Jana Husa
78 * v komiksu budou zmíněny alespoň 3 historické osobnosti, které se koncilu účastnily
79 * v komiksu se aktivně projeví zástupci “trojího lidu” - církve, šlechty i poddaných
80
81 Čas: 3 x 45 min; Učitel čas sleduje a pomáhá žákům orientovat se, v jaké části práce by se asi měli nacházet,
82 kolik času jim zbývá, co jim ještě zbývá k dokončení práce udělat. Obchází jednotlivé skupiny,
83 podporuje je v jejich úsilí, popřípadě, pokud to bude potřeba, může jejich práci trochu
84 usměrňovat.
85 Pomůcky: sada obrázků, samostatné papíry, nůžky, lepidlo, psací potřeby
86 (to vše pro každou skupinu)
87
88 == Prezentace, hodnocení ==
89
90 Vzniklé práce žáků se rozmístí tak, aby mezi nimi mohli všichni procházet a pročítat si je (rozložit na stoly, pověsit na nástěnku…). Na závěr se celá třída sejde a o vzniklých komiksech diskutuje, hodnotí je (možná forma – každý si vybere jeden komiks a vysloví zcela konkrétně nejprve to, co na něm oceňuje, potom konkrétní připomínku, popřípadě požádá o vysvětlení nějaké nejasnosti).
91
92 Čas: 45 min
93 Pomůcky: -
94
95 == Závěr ==
96
97 Materiály, které při projektu vzniknou (balicí papíry se záznamem brainstormingu, vyhledaných informací, jednotlivé komiksy) je vhodné následně viditelně umístit, prezentovat ve školním časopise nebo z nich třeba vytvořit knížku. Projekt by měl mimo jiné nabourat zažitou představu, že kostnický koncil se konal kvůli Janu Husovi, a je pravděpodobné, že žákům zůstane řada nezodpovězených otázek právě na toto téma. A to může být dobrý začátek pro zabývání se tímto tématem ať už ve výuce nebo jednotlivě.
98
99 = Výukové listy =
100
101 * [[Základní příprava>>attach:metodika_riechental.pdf]]
102 * [[Šlechta>>attach:metodika_riechental_slechta.pdf]]
103 * [[Církev >>attach:metodika_riechental_cirkev.pdf]]
104 * [[Různé>>attach:metodika_riechental_ruzne.pdf]]
105
106 == Související ==
107
108 * [[Spisy Jana Husa>>doc:Tematické okruhy.Texty k dějinám české literatury.Spisy Jana Husa.WebHome]]
109 * [[Upálení Jana Husa>>doc:Tematické okruhy.Ilustrační iluminace.Upálení Jana Husa.WebHome]]
110 )))
111
112 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
113 (((
114 (% class="box" %)
115 (((
116 [[[[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-NKCR__VII_A_18____4BZSZD5-cs/ID0010R/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]>>http://www.manuscriptorium.com/hub/browser/#/detail/ID0010R?repo=mns&docid=AIPDIG-NKCR__VII_A_18____4BZSZD5-cs]]
117
118 |=Pramen|(((
119 [[Chronicon Concilii Constantiensis>>http://www.manuscriptorium.com/hub/browser/#/gallery?repo=mns&docid=AIPDIG-NKCR__VII_A_18____4BZSZD5-cs]]
120 VII.A.18; Národní knihovna České republiky; Praha
121 )))
122 |=(% scope="col" %)Datace|1470-1480
123 |=Manuscriptorium|[[http:~~/~~/www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR~~_~~_VII_A_18~~_~~_~~_~~_4BZSZD5-cs>>http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR__VII_A_18____4BZSZD5-cs]]
124 )))
125
126 (% class="box" %)
127 (((
128 **Obsah**
129
130 {{toc/}}
131 )))
132 )))
133 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta