TémaŽivot v čase a prostoru kostnického koncilu
FormaPrezenční studium
Cíl projektuSeznámit se s autentickým historickým písemným pramenem, na jeho základě získat představu jednak o smyslu a cíli kostnického koncilu, jednak o každodenním životě v období pozdního středověku
Věková skupina2. – 3. stupeň ZŠ
Vyučovací předmětyDějepis
Časový odhad trvání6 - 7 vyučovacích hodin
Cíle vzhledem k výuce
(výuka směřuje k: )
Schopnosti práce s písemnými prameny, práce s internetem
Posilování schopnosti kriticky vyhodnocovat informace obsažené v textu (i obraze)
Rozvíjení fantazie, tvůrčího myšlení
Rozšiřování slovní zásoby
Kultivaci ústního i písemného vyjadřování
Rozvíjení schopnosti komunikovat se svým okolím
Rozvíjení aktivní tvořivé osobnosti
Cíle vzhledem k žákovi
(žák umí: )

Aktivně naslouchat, číst, pracovat s internetem
Nacházet v textu podstatné informace, kriticky je vyhodnocovat a jasně a srozumitelně je reprodukovat
Vyjadřovat své pocity, myšlenky, stanoviska, názory
Klást smysluplné otázky
Aktivně spolupracovat s ostatními
Tvořivě myslet, vymyslet a napsat příběh

Stručný nástin projektu

Po úvodním vybavování si, hledání a třídění informací o kostnickém koncilu, žáci pracují s obrázky z Riechentalovy kroniky, kterými se nechají inspirovat k vymyšlení příběhu, který se mohl odehrát v daném čase a prostředí. Příběh zaznamenají ve stylu komiksu – libovolně poskládané obrázky doplní vlastním textem.

Realizace

Naladění pomocí obrázků, pojmenovávání různých situací

Pracuje celá třída společně, učitel ukazuje postupně několik velkých obrázků, žáci ke každému obrázku říkají, jakou situaci by mohl ilustrovat. Učitel podporuje fantazii a originalitu nápadů, zatím nejde o historické zařazení, ale o aktivní tvořivé myšlení.

Čas: 10 min
Pomůcky: velké obrázky z kroniky

Zařazení do historického období

Po prohlédnutí a okomentování obrázků učitel vyzve žáky, aby je zkusili zařadit do určitého historického období. Žáci své domněnky musí podpořit vysvětlením, argumenty.

Čas: 10 min
Pomůcky: stejné jako v předchozí části projektu

Brainstorming na téma kostnický koncil

Učitel prozradí žákům, z jakého zdroje obrázky jsou. Je vhodné zdůraznit jedinečnost a autenticitu materiálu, vyzdvihnout, že žáci budou pracovat se skutečným historickým pramenem. Následuje „brainstorming“ na téma „kostnický koncil“. Na velký balicí papír (oproti tabuli má výhodu, že zůstane zachován a může se s ním dále pracovat) se napíše velký nápis „kostnický koncil“ a žáci říkají všechno, co je v souvislosti s ním napadne. Učitel nebo některý z žáků všechny vyřčené nápady bez komentáře zapisuje.

Čas: 10 min
Pomůcky: balicí papír (flipchart?), tlusté fixy

Individuální zjišťování informací

Učitel poskytne žákům dostatek materiálů (knihy, učebnice, internet) a vyzve je, aby o daném tématu (včetně geografických údajů) zjistili více z těchto zdrojů. Pokud mají žáci k dispozici internet, jako jeden ze stěžejních materiálů jim učitel doporučí Riechentalovu kroniku (manuscriptorium.com). Každý z žáků si informace, které mu přijdou důležité nebo zajímavé, zapisuje.

Čas: 45 min
Pomůcky: knihy, kde se píše o kostnickém koncilu, encyklopedie, učebnice, internet

Společné třídění informací

Celá třída se opět sejde a pod vedením učitele dávají žáci dohromady fakta, která se o kostnickém koncilu dozvěděli. Informace se pokusí třídit, popřípadě si klást otázky, na které by rádi znali odpověď. Informace opět zaznamenávají na balicí papír, pokoušejí se je buď
rovnou nebo následně strukturovat.

Čas: 20 min
Pomůcky: balicí papír (flipchart?), tlusté fixy

Vytváření komiksu

Žáci se rozdělí do skupin po 2-4 (není podmínkou) a každá skupina dostane soubor obrázků z kroniky. Učitel je seznámí s jejich úkolem – pozorně si prohlédnout obrázky, nechat se jimi inspirovat k vymyšlení příběhu, který se mohl odehrát v čase a místě konání kostnického koncilu. Příběh zaznamenat formou komiksu - vybrané obrázky podle potřeby uspořádat a doplnit je vlastním textem.

Možné podmínky pro žáky:

  • v komiksu se nějakým způsobem, třeba jen okrajově, objeví postava Jana Husa
  • v komiksu budou zmíněny alespoň 3 historické osobnosti, které se koncilu účastnily
  • v komiksu se aktivně projeví zástupci “trojího lidu” - církve, šlechty i poddaných

Čas: 3 x 45 min; Učitel čas sleduje a pomáhá žákům orientovat se, v jaké části práce by se asi měli nacházet,
kolik času jim zbývá, co jim ještě zbývá k dokončení práce udělat. Obchází jednotlivé skupiny,
podporuje je v jejich úsilí, popřípadě, pokud to bude potřeba, může jejich práci trochu
usměrňovat.
Pomůcky: sada obrázků, samostatné papíry, nůžky, lepidlo, psací potřeby
(to vše pro každou skupinu)

Prezentace, hodnocení

Vzniklé práce žáků se rozmístí tak, aby mezi nimi mohli všichni procházet a pročítat si je (rozložit na stoly, pověsit na nástěnku…). Na závěr se celá třída sejde a o vzniklých komiksech diskutuje, hodnotí je (možná forma – každý si vybere jeden komiks a vysloví zcela konkrétně nejprve to, co na něm oceňuje, potom konkrétní připomínku, popřípadě požádá o vysvětlení nějaké nejasnosti).

Čas: 45 min
Pomůcky: -

Závěr

Materiály, které při projektu vzniknou (balicí papíry se záznamem brainstormingu, vyhledaných informací, jednotlivé komiksy) je vhodné následně viditelně umístit, prezentovat ve školním časopise nebo z nich třeba vytvořit knížku. Projekt by měl mimo jiné nabourat zažitou představu, že kostnický koncil se konal kvůli Janu Husovi, a je pravděpodobné, že žákům zůstane řada nezodpovězených otázek právě na toto téma. A to může být dobrý začátek pro zabývání se tímto tématem ať už ve výuce nebo jednotlivě.

Výukové listy

Související

    
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta