Hide last authors
Tomáš Admin 1.1 1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
Tomáš Klimek 3.4 5 |**Téma**|Jednota bratrská
Tomáš Admin 1.1 6 |**Cíl projektu**|(((
7 Práce s textem, stylistika, synonyma, soustředěné vyhledávání informací, kombinace zjištěných údajů
8 Náboženská situace v Čechách
9 Soudnictví
10 )))
11 |**Vyučovací předměty**|Český jazyk, dějepis
12
13 = Realizace =
14
15 == Otázky o dokumentu samém ==
16
17 //Cíl: práce s internetem//
18
19 Zjistěte podle záhlaví na internetu:
20
21 * Místo původu dokumentu
22 * Místo současného uložení, tedy město a knihovnu.
23 * Jazyk dokumentu
24 * Jméno autora
25
26 == Otázky zjišťovací o osobách ==
27
28 //Cíl: soustředěné vyhledávání informací//
29
30 Vypište z dokumentu alespoň čtyři zúčastněné osoby.
31
32 Podle doby vzniku dokumentu zapište, kdo byl tehdy českým králem.
33
34 Podle listu č. 33 nebo 42 vypište uváděné tituly krále.
35
36 Zjistěte, kdo byl tehdy nejvyšším sudím a nejvyšším hofmistrem.
37
38 Jak zní jméno obžalovaného?
39
40 == Otázky zjišťovací o skutečnostech ==
41
42 //Cíl: kombinace zjištěných údajů, práce s textem, vyhledávání informací//
43
44 Podle listu č. 31 zjistěte, kolik let bylo tehdy Kunrádu Krajířovi?
45
46 Kde bylo vězení pro dlužníky ? Pomůže vám list č. 34.
47
48 Proč nemohli obžalovaného předvést /postaviti/ Janovští? List č. 40.
49
50 Ve kterém městě sídlil tehdy královský dvůr?
51
52 List č. 33 prozradí, koho žádal Krajíř o přímluvu a v jakém příbuzenském vztahu s ním byl?
53
54 Který pražský kostel je míněn Tejnem?
55
56 Proč se Jan Pousteník označuje také jako Sborník? Je to tatáž osoba? Listy č. 29 a 30.
57
58 S pomocí kalendáře zjisti, jak dlouho se spor řešil /Srovnej svátky zmíněných světců/.
59
60 Z čeho svědkové Jana vinili? List č. 43.
61
62 Na jak dlouho byl obžalovaný uvězněn? Odkdy? List č. 45.
63
64 Jaké obřady provádějí novokřtěnci? List č. 43.
65
66 Proti rozsudku byly vzneseny některé námitky. Zejména pátá je zajímavá. Vysvětli ji svými
67 slovy. List č. 47.
68
69 List č. 42 srovnává kněze Václava Cejchovaného s jedním opovrhovaným člověkem. Jakým?
70
71 == Úkoly – čili co najdete jinde ==
72
73 //Cíl: práce s dalšími zdroji//
74
75 Kdo je pikart – pikhart? Od čeho vzniklo toto pojmenování?
76
77 Ve kterém českém městě patřícím Krajířům je skvostná stavba bratrského sboru?
78
79 Mohli byste popsaná místa najít na první tištěné mapě Čech, tzv. Kludyjánce?
80
81 Jak často se rojí chrousti? Bylo to také roku 1535?
82
83 == Otázky jazykové ==
84
85 //Cíl: stylistika, historismy, jazykověda//
86
87 === Práce s citacemi ===
88
89 //1. „Pokrytče – vyvrž nejprv břevno z oka tvého, potom vyňmeš mrvu z oka bratra tvého.“//
90
91 To je část evangelia. Najděte místo, kde se toto píše. Které ze čtyř evangelií a která jeho část se tu cituje?
92
93 Převeďte toto souvětí do současné češtiny.
94
95 //2. „Znáti sem neuměl, abych v té věci, aby věže Janovští prázdni byli.“//
96
97 Co znamená spojení – být prázdný něčeho?
98
99 === Vysvětlení významu slov ===
100
101 Vysvětlete slova_
102
103 * Concilium
104 * Osedlý
105 * Grunt
106 * Odplacovati nechci /někomu/
107 * Sočit /na někoho/
108 * Infant
109
110 === Synonyma ===
111
112 Nahraďte dobové právnické termíny současnými:
113
114 * Postaviti někoho
115 * Líčení pře
116 * Jsouce prázdni závazků
117 * Obsílati někoho
118 * Sudí
119
Tomáš Klimek 3.3 120 = Výukové listy =
Tomáš Admin 1.1 121
Tomáš Klimek 3.3 122 * [[Příprava>>attach:metodika_jednota_bratrska.pdf]]
Tomáš Admin 1.1 123 )))
124
125 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
126 (((
127 (% class="box" %)
128 (((
Tomáš Klimek 3.8 129 [[[[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-NMP___XVII_E_5____2VQP4EA-cs/ID0001r/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]>>http://www.manuscriptorium.com/hub/browser/#/gallery?repo=mns&docid=AIPDIG-NMP___XVII_E_5____2VQP4EA-cs]]
Tomáš Admin 1.1 130
Tomáš Klimek 3.9 131 |=Pramen|(((
132 [[Postila, Výklad na evangelium sv. Jana I,1-14>>url:http://www.manuscriptorium.com/hub/browser/#/gallery?repo=mns&docid=AIPDIG-NMP___XVII_E_5____2VQP4EA-cs]]
133
134 XVII E 5; Knihovna Národního muzea; Praha
Tomáš Admin 1.1 135 )))
Tomáš Klimek 3.9 136 |=Datace|1480-1520
137 |=Manuscriptorium|[[http:~~/~~/www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NMP~~_~~__XVII_E_5~~_~~_~~_~~_2VQP4EA-cs>>url:http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NMP___XVII_E_5____2VQP4EA-cs]]
138 |=Digitalizace|[[VISK 6>>url:https://visk.nkp.cz/visk-6]] ([[AiP Beroun s.r.o.>>url:http://www.aipberoun.cz]])
139 )))
Tomáš Admin 1.1 140
141 (% class="box" %)
142 (((
143 **Obsah**
144
145 {{toc/}}
146 )))
147 )))
148 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta