TémaJednota bratrská
Cíl projektu

Práce s textem, stylistika, synonyma, soustředěné vyhledávání informací, kombinace zjištěných údajů
Náboženská situace v Čechách
Soudnictví

Vyučovací předmětyČeský jazyk, dějepis

Realizace

Otázky o dokumentu samém

Cíl: práce s internetem

Zjistěte podle záhlaví na internetu:

 • Místo původu dokumentu
 • Místo současného uložení, tedy město a knihovnu.
 • Jazyk dokumentu
 • Jméno autora

Otázky zjišťovací o osobách

Cíl: soustředěné vyhledávání informací

Vypište z dokumentu alespoň čtyři zúčastněné osoby.

Podle doby vzniku dokumentu zapište, kdo byl tehdy českým králem.

Podle listu č. 33 nebo 42 vypište uváděné tituly krále.

Zjistěte, kdo byl tehdy nejvyšším sudím a nejvyšším hofmistrem.

Jak zní jméno obžalovaného?

Otázky zjišťovací o skutečnostech

Cíl: kombinace zjištěných údajů, práce s textem, vyhledávání informací

Podle listu č. 31 zjistěte, kolik let bylo tehdy Kunrádu Krajířovi?

Kde bylo vězení pro dlužníky ? Pomůže vám list č. 34.

Proč nemohli obžalovaného předvést /postaviti/ Janovští? List č. 40.

Ve kterém městě sídlil tehdy královský dvůr?

List č. 33 prozradí, koho žádal Krajíř o přímluvu a v jakém příbuzenském vztahu s ním byl?

Který pražský kostel je míněn Tejnem?

Proč se Jan Pousteník označuje také jako Sborník? Je to tatáž osoba? Listy č. 29 a 30.

S pomocí kalendáře zjisti, jak dlouho se spor řešil /Srovnej svátky zmíněných světců/.

Z čeho svědkové Jana vinili? List č. 43.

Na jak dlouho byl obžalovaný uvězněn? Odkdy? List č. 45.

Jaké obřady provádějí novokřtěnci? List č. 43.

Proti rozsudku byly vzneseny některé námitky. Zejména pátá je zajímavá. Vysvětli ji svými
slovy. List č. 47.

List č. 42 srovnává kněze Václava Cejchovaného s jedním opovrhovaným člověkem. Jakým?

Úkoly – čili co najdete jinde

Cíl: práce s dalšími zdroji

Kdo je pikart – pikhart? Od čeho vzniklo toto pojmenování?

Ve kterém českém městě patřícím Krajířům je skvostná stavba bratrského sboru?

Mohli byste popsaná místa najít na první tištěné mapě Čech, tzv. Kludyjánce?

Jak často se rojí chrousti? Bylo to také roku 1535?

Otázky jazykové

Cíl: stylistika, historismy, jazykověda

Práce s citacemi

1. „Pokrytče – vyvrž nejprv břevno z oka tvého, potom vyňmeš mrvu z oka bratra tvého.“

To je část evangelia. Najděte místo, kde se toto píše. Které ze čtyř evangelií a která jeho část se tu cituje?

Převeďte toto souvětí do současné češtiny.

2. „Znáti sem neuměl, abych v té věci, aby věže Janovští prázdni byli.“

Co znamená spojení – být prázdný něčeho?

Vysvětlení významu slov

Vysvětlete slova_

 • Concilium
 • Osedlý
 • Grunt
 • Odplacovati nechci /někomu/
 • Sočit /na někoho/
 • Infant

Synonyma

Nahraďte dobové právnické termíny současnými:

 • Postaviti někoho
 • Líčení pře
 • Jsouce prázdni závazků
 • Obsílati někoho
 • Sudí

Výukové listy

    
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta