TémaŽivot v Čechách po smrti Jana Husa
FormaPrezenční studium
Cíl projektuSeznámit se s autentickým historickým písemným pramenem, aktivně s ním pracovat, prohloubit si představu o životě v období počátků husitství, posílit zájem o historické bádání
Věková skupina2. – 3. stupeň ZŠ
Vyučovací předmětyČeský jazyk, dějepis
Časový odhad trvání2 vyučovací hodiny
Cíle vzhledem k výuce
(výuka směřuje k: )
Rozvíjení schopnosti práce s písemnými prameny
Posilování schopnosti kriticky vyhodnocovat informace obsažené v textu
Rozvíjení fantazie, tvůrčího myšlení
Rozšiřování slovní zásoby, kultivování ústního i písemného vyjadřování
Rozvíjení schopnosti komunikovat se svým okolím
Rozvíjení aktivní tvořivé osobnosti
Cíle vzhledem k žákovi
(žák umí: )
Aktivně naslouchat, číst, spolupracovat
Pracovat tvořivě se slovy, uhadovat jejich znění, i když nezná všechna písmena, vyvozovat, kterým hláskám neznámé tvary písmen odpovídají
Rozeznávat příčinu a následek, logicky určovat posloupnost částí textu
Formulovat a prezentovat svůj názor, naslouchat ostatním, spolupracovat s nimi
PomůckyPro skupiny: úvodní strana v kurentu (Příloha 1: Titulní list), pracovní list s pomíchanými částmi textu (Příloha 2: Pomíchané fragmenty), papíry, lepidlo
Pro každého: text frakturou o případu s ševcem (Příloha 3: Zachráněný švec)
Pro učitele: tabulka písma (Příloha 4: Tabulka písma)
PoznámkaPřed začátkem projektu je dobré zvážit jazykovou vybavenost žáků a tomu přizpůsobit i časový rozsah jednotlivých
činností. Posuďte také, jestli je pro pochopení celého textu třeba vysvětlovat význam nějakých slov či slovních spojení,
eventuelně kdy a jakou formou ho zařadit.

Stručný nástin projektu

Žáci si vyzkoušejí přečíst úvodní stranu „Historie o obyvatelích ...“ tištěnou raně novověkým písmem (tzv. frakturou), na základě informací z ní se pokusí odhadnout, čeho se bude text týkat. Dokument, se kterým budou dále pracovat, dostanou už přepsaný současnou latinkou a rozdělený na krátké úryvky, které nejsou ve správném pořadí. Z jed-notlivých zlomků poskládají souvislý popis celé události. Z textu je záměrně vynechána jedna dílčí příhoda, tu žáci dostanou opět psanou frakturou jako „dárek“ v závěru hodiny

Realizace

Čtení starého tištěného textu

Žáci pracují ve skupinách po 2 – 4 lidech. Každá skupina dostane kopii úvodní strany starého tisku „Historie…“ . Žáci mají za úkol pokusit se text přečíst, neznámá písmena a znění slov při tom odvodit z kontextu. Po několika minutách práce učitel vyhlásí „burzu písmen“ a jednotlivé skupiny se podělí o svá zjištění. Pak opět ve pokračují čtení. Pokud zůstane některé písmeno neodhaleno, může pomoci učitel.

Čas: 15 min
Pomůcky: pro každou skupinu úvodní strana „Historie…“ (Příloha 1: Titulní list)

Předvídání dalšího obsahu textu

Všichni společně si úvodní stránku znovu přečtou (jeden čte nahlas) a snaží se nalézt co nejvíce informací a z nich vyvodit, o co asi v následujícím textu půjde. (Z jaké doby události jsou, jaká byla v té době v Čechách situace, kdo byli ti mučedníci…) Je třeba si také uvědomit časový posun mezi dobou, o které se píše (1418) a vznikem textu (1619).

Čas: 10 min
Pomůcky: stejné jako v předchozí části

Skládání úryvků do celku

Žáci pracují opět ve skupinách. Každá dostane pracovní list s oddělenými fragmenty textu, ty si vystřihne a seřadí tak, aby vytvářely souvislý smysluplný text. Organizace práce závisí na dohodě ve skupině.

Čas: 40 min
Pomůcky: pro každou skupinu pracovní list s oddělenými částmi textu (Příloha 2: Pomíchané fragmenty) nůžky, lepidlo, volné listy papíru

Kontrola

Žáci vytvoří nové skupiny tak, aby v každé byli zástupci různých předchozích skupin a jeden nově poskládaný text. Ten si společně přečtou a pokud někdo poskládal úryvky jinak, diskutují o důvodech jeho volby.

Čas: 10 min
Pomůcky: vzniklé práce

Volné psaní

Učitel text nijak nehodnotí, prozradí jen žákům, že jednomu z litoměřických stoupenců kalicha se přeci jen podařilo zachránit, a to způsobem velice vynalézavým. Přečte jim následující část textu:

Po vykonání toho (zajetí litoměřických pánů) vzpomenuli na jednoho ševce, kterýž tu na předměstí nedaleko od brány Michalské, na Dubině slove, chaloupku svou měl. A ten byl obžalován před Pichlem a jeho pomocníky, že by o večeři Páně mimo kšaft Kristův jináče smejšlel. Ten člověk sprostný, že mu nebezpečenství nastává, tomu odněkud porozuměl a nepochybně od někoho navrženo měl. I přemýšlel, jakým by prostředkem mohl tomu nebezpečenství v cestu vjíti a tak život svůj zachovati. Nebo znal to dobře, bude-li jat, že se žádné milosti nenaděje.

Poslední dvě věty jsou napsány na tabuli a žáci mají za úkol metodou volného psaní v příběhu pokračovat. Pracují každý sám, bez korigování toho, co napsali, snaží se zaznamenávat všechny své myšlenky, netřídit je, nezvedat tužku z papíru. Po uplynutí časového limitu může ten, kdo chce, svou práci přečíst.

Čas: 10 - 15 min
Pomůcky: papíry, psací potřeby

Dárek

Pro každého, koho zajímá, jak se skutečně švec zachránil, má učitel připravený dárek – úryvek z „Historie …“ tištěný frakturou.

Čas: 5 min
Pomůcky: úryvek textu (Příloha 3: Zachráněný švec)

Výukové listy

Vytvořeno AdminB 2020/04/24 11:20
    
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta